Akademik Çalışmalarım

Kitaplar

Atan, S, Emekçi H. (21.08.2018), R ile Veri Bilimine Giriş, Seçkin Yayınevi #10

Atan, S. Google App Engine, Kodlab Yayıncılık

İngilizce Makalelerim (SCI Index):

Baskici, C., Atan, S. ve Ercil, Y. (2018). Authors at the boundary: Interaction of local and general scientific literature. Malaysian Journal of Library & Information Science, 23(3), 15–33. #6

Günakan, E., Atan, S., Haberal, A. N., Küçükyıldız, İ. A., Gökçe, E. ve Ayhan, A. (2018). A novel prediction method for lymph node involvement in endometrial cancer: machine learning. International Journal of Gynecologic Cancer, ijgc–2018. # #3

Türkçe Makalelerim:

Atan, S. (2018). Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’deki Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 46(2), 223-240. #8

Atan, S. ve Çınar, Y. (2019). Borsa İstanbul’da Finansal Haberler İle Piyasa Değeri İlişkisinin Metin Madenciliği Ve Duygu (Sentiment) Analizi İle İncelenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74(1), 1-32. #4

Atan, S. (2016). “Veri, Büyük Veri ve İşletmecilik”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 137-153. #8

(Değerlendirme bekleyen çalışmalar)

Yurtdışında Faaliyet Gösteren Türk İnşaat Şirketleri Hakkında Çıkan İngilizce Haberler için Metin Madenciliği ile Haber Analizi #8

Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Mukayesesi: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş için Öneriler #8

Metin Madenciliği: İmkânlar, Yöntemler ve Kısıtlar #8

KNN, Naive Bayes ve Karar Ağacı Makine Öğrenme Algoritmaları, bu Algoritmaların Sosyal Bilimlerde Kullanım İmkânları #8

Ulusal Bildirilerim:

Atan, S., Baskıcı, Ç. ve Ercil, Y. (2017). Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi içinde . 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sunulmuş bildiri, Ankara: Başkent Üniversitesi. http://www.yonorg2017.org/docs/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf adresinden erişildi. #1

Öztürkci, Y. ve Atan, S. (t.y.). Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme (s. 262). Anadolu Uluslararası Multidisiplinel Çalışmalar Kongresi, sunulmuş bildiri, Diyarbakır: Uluslararası Bilimler Akademisi. #1

Uluslararası Bildirilerim

Baskici, C., Atan, S. ve Ercil, Y. (2019). Studies in Social Networks Journal 2000-2019: the Intellectual Structure of Social Network Perspective. Networks for Learning içinde . European Conference on Social Networks (EUSN 2019), sunulmuş bildiri, Zurich. https://indico2.conference4me.psnc.pl/event/3/contributions/235/ adresinden erişildi. #1

Doktora Tezim:

Atan, S. (2016). Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul Uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çalışma Raporları:

Atan, S. (2014), “IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması”, Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporu.

https://www.hazine.gov.tr/ipard-programi-kapsaminda-riskli-proje-seciminde-promethee-metodunun-kullanilmasi adresinden erişildi

Alınan atıflar (Google Scholar)

Şu ana kadar ulusal hakemli dergilerden alınan atıf sayısı: 10 #10

Burayı tıklayın

GP ~ 80 (henüz yayınlanmayan 32 p dahil)

Reklamlar