Akademik Çalışmalarım

Kitaplar :

Atan, S, Emekçi H. (21.08.2018), R ile Veri Analizine Giriş, Seçkin Yayınevi #10

Atan, S. Google App Engine, Kodlab Yayıncılık

Editörlük:

Baskıcı Ç., Ercil Y., Atan, S.(2020). Ağ Analizi, Teori ve Uygulamalar (ss. 145-165). Seçkin Yayıncılık. https://www.seckin.com.tr/kitap/653978417 #10

Kitap Bölümleri:

Atan, S. (2020). Text Mining as a Research and Decision Making Tool. Içinde Y. Ercil & C. Baskici (Ed.), Systems and Systems Thinking (ss. 219-229). Trafford Publishing. https://www.amazon.com/dp/1490799982/ref=rdr_ext_tmb

Atan, S. (2020). R ile Ağ Analizi ve Semantik Ağlarda Uygulama. Içinde Ağ Analizi (ss. 145-165). Seçkin Yayıncılık. https://www.seckin.com.tr/kitap/653978417

Günakan, E., & Atan, S. (2020). Ağ Analizinin Tıbbi Literatür Tarama alanında Kullanımı. Içinde Ağ Analizi (ss. 197-208). Seçkin Yayıncılık. https://www.seckin.com.tr/kitap/653978417

İngilizce Makalelerim (SCI Index) :

Baskici, C., Atan, S. ve Ercil, Y. (2018). Authors at the boundary: Interaction of local and general scientific literature. Malaysian Journal of Library & Information Science, 23(3), 15–33. #6

Günakan, E., Atan, S., Haberal, A. N., Küçükyıldız, İ. A., Gökçe, E. ve Ayhan, A. (2018). A novel prediction method for lymph node involvement in endometrial cancer: machine learning. International Journal of Gynecologic Cancer, ijgc–2018. #4

Türkçe Makalelerim :

Atan, Suat, vd. “Şirket Ağları Üzerinden Sahiplik İlişkilerine Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi”. Doğuş Üniversitesi Dergisi, c. 21, sy 2, 2, Temmuz 2020, ss. 79-91. #3

Atan, S . (2020). Metin Madenciliği: İmkanlar, Yöntemler ve Kısıtlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (31) , 220-239 . DOI: 10.20875/makusobed.476524 #8

Atan, S., & Öztürkci, Y. (2019). Haberler ve Gerçeklik İişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, (18), 359-371. #4

Atan, S. ve Çınar, Y. (2019). Borsa İstanbul’da Finansal Haberler İle Piyasa Değeri İlişkisinin Metin Madenciliği Ve Duygu (Sentiment) Analizi İle İncelenmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74(1), 1-32. #4

Atan, S. (2018). Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’deki Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 46(2), 223-240. #8

Atan, S. (2016). “Veri, Büyük Veri ve İşletmecilik”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 137-153. #8

(Değerlendirme bekleyen çalışmalar)

Yurtdışında Faaliyet Gösteren Türk İnşaat Şirketleri Hakkında Çıkan İngilizce Haberler için Metin Madenciliği ile Haber Analizi #8

Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Mukayesesi: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş için Öneriler #8

KNN, Naive Bayes ve Karar Ağacı Makine Öğrenme Algoritmaları, bu Algoritmaların Sosyal Bilimlerde Kullanım İmkânları #8

(Henüz değerlendirmeye yollanmamış çalışmalar)

Text Mining as a Decision Making Tool (Makale)

NeAnAr: Türkçe Network Analiz Aracı (Makale)

Eril mi Dişil Mi? Makine Öğrenmesi Yardımıyla Türkçe Adların Fonolojik Yapısından Cinsiyet Tahmini (Makale)

Koronavirüs boyunca medya, sosyal medya ve okurlar (Makale)

Ulusal Bildirilerim:

Atan, S., Baskıcı, Ç. ve Ercil, Y. (2017). Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi içinde . 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sunulmuş bildiri, Ankara: Başkent Üniversitesi. http://www.yonorg2017.org/docs/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf adresinden erişildi. #1

Öztürkci, Y. ve Atan, S. (t.y.). Haberler ve Gerçeklik İlişkisi: Bir Kamu Kurumu Hakkındaki Haberler Üzerine İnceleme (s. 262). Anadolu Uluslararası Multidisiplinel Çalışmalar Kongresi, sunulmuş bildiri, Diyarbakır: Uluslararası Bilimler Akademisi. #1

Uluslararası Bildirilerim

Baskici, C., Atan, S. ve Ercil, Y. (2019). Studies in Social Networks Journal 2000-2019: the Intellectual Structure of Social Network Perspective. Networks for Learning içinde . European Conference on Social Networks (EUSN 2019), sunulmuş bildiri, Zurich. https://indico2.conference4me.psnc.pl/event/3/contributions/235/ adresinden erişildi. #1

Baskici, C., Atan, S. ve Ercil, Y. (2019). Forecasting of innovation in the light of semantic networks . 3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship (WOCTINE) , sunulmuş bildiri. #1

Doktora Tezim:

Atan, S. (2016). Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul Uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çalışma Raporları:

Atan, S. (2014), “IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması”, Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporu.

https://www.hazine.gov.tr/ipard-programi-kapsaminda-riskli-proje-seciminde-promethee-metodunun-kullanilmasi adresinden erişildi

Alınan atıflar (Google Scholar)

Şu ana kadar ulusal hakemli dergilerden alınan atıf sayısı: 12#3

Burayı tıklayın

Üniversiteler dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanan
veya yürütülen bilimsel araştırma projelerinde görev almak (Madde 7.d)

TOBB Stratejik Plan Hazırlanması ve İzlenmesi Projesi (#4)

ATO Kurumsal Dönüşüm Projesi (#4)

GP ~106 (değerlendirilmeyi bekleyen çalışmalar dahil)